Kwaliteit van zorg

Bijscholing

Jij en je baby hebben recht op de beste kwaliteit van zorg. Daarom volg ik regelmatig bijscholing om up to date te blijven met alle nieuwe ontwikkelingen in het vak en om aan alle vereisten voor mijn registratie als lactatiekundige ibclc, kinder- en IC neonatologieverpleegkundige en babyconsulent te blijven voldoen.

Algemene voorwaarden

Op alle zorg die ik lever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

WHO gedragscode

Als lactatiekundige ibclc houd ik mij aan de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Dit betekent dat ik het belangrijk vind dat ouders zélf een goed geïnformeerde keuze kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.
De WHO-code wil: borstvoeding beschermen en bevorderen, dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen, dat vervangingsmiddelen voor moedermelk (wanneer nodig) juist worden gebruikt, dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd. Ik werk niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.
De WHO code is hier in het Nederlands te lezen.

Klachten

Als je niet tevreden bent over mijn zorg of een andere klacht hebt dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Ik ga dan direct met je op zoek naar een oplossing. Mochten we er samen niet uitkomen kan je je klacht ook indienen bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Ik voldoe aan de eisen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en ben aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Deze instantie biedt jou als cliënt een onafhankelijk platform om klachten te uiten en laten behandelen.

Privacy

Als cliënt is het goed om te weten hoe ik (Frédérique Babyzorg) met je persoonsgegevens en privacy omga. Ik hanteer het Privacy protocol van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) als basis. Vanaf mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en het medisch beroepsgeheim. Je gegevens houd ik, naar beste weten, geheim voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Meer informatie lees je in mijn privacy protocol.

Evaluatie

Ik waardeer het zeer als je de tijd wilt nemen om mij te laten weten wat je van mijn zorg vond. Voor lactatiekundige zorg kan je dit evaluatie formulier in vullen. Voor mijn werk als babyconsulent vraag ik je altijd persoonlijk om feedback. Een e-mail sturen mag natuurlijk ook. Als je hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft publiceer ik je ervaringen graag op mijn site.